"เบต้ากลูเเคน" เพื่อสุขภาพของผู้บริโภค

หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ คอลัมน์รอบรู้เรื่องอาหารปลอดภัย ฉบับวันที่ 10-13 สิงหาคม 2560 ปีที่ 40 ฉบับที่ 4965(4165)ได้เผยแพร่บทความของคุณประมวล ทรายทอง นักวิจัยชำนาญการพิเศษ ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้เรื่อง "เบต้ากลูแคนและการใช้ประโยชน์จากเบต้ากลูแคนในอาหาร"

      

 

Top