อาจารย์ช่อลัดดา เที่ยงพุก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

     

 

      อาจารย์ช่อลัดดา เที่ยงพุก  นักวิจัยของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากผลงาน  "ข้าวทิพย์ไรซ์เบอรี่"  ในกิจกรรมการประกวดของฝากประจำจังหวัดจากข้าวไรซ์เบอรี่ ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ระดับภาคและระดับประเทศ งาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) อิ่มสุข Riceberry อินทรีย์ ก้าวไกล” 

 

Top