ผลิตภัณฑ์หมักเนื้อสัตว์สำหรับอบ-ปิ้ง-ย่าง ที่มีคุณสมบัติยับยั้งการก่อตัวของสารก่อกลายพันธุ์

       ขอแสดงความยินดีกับ คุณจันทร์เพ็ญ แสงประกาย นักวิจัย ชำนาญการพิเศษ, คุณอรไท สวัสดิชัยกุล นักวิจัยชำนาญการ

คุณญาธิปวีร์ ปักแก้วนักวิทยาศาสตร์และคณะที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการประกวดผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์        

                   เรื่อง ผลิตภัณฑ์หมักเนื้อสัตว์สำหรับอบ-ปิ้ง-ย่างที่มีคุณสมบัติยับยั้งการก่อตัวของสารก่อกลายพันธุ์

 

                                                                                  

               เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ศาสตราจารย์ ดร. สุพล อนันตารองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธาน ในการมอบรางวัลในงานมหกรรมการแสดงผลงานด้านนวัตกรรมและการพัฒนางานประจำสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 "สร้างสรรค์ พัฒนาเพื่อประชาคมอุดมศึกษาไทย"        จัดโดยคณะอนุกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีร่วมกับเครือข่ายวิจัยบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาและที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยโดยในงานดังกล่าวมีนักวิจัยของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ คุณจันทร์เพ็ญ แสงประกายนักวิจัยชำนาญการพิเศษ, ดร.อรไท สวัสดิชัยกุล นักวิจัยชำนาญการ, คุณญาธิปวีร์ปักแก้ว นักวิทยาศาสตร์ และคณะ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับหนึ่งในการประกวดผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เรื่องผลิตภัณฑ์หมักเนื้อสัตว์สำหรับอบ-ปิ้ง-ย่างที่มีคุณสมบัติยับยั้งการก่อตัวของสารก่อกลายพันธุ์ ณโรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

Top